ბიდიეს ლოჯისტიკი – საერთაშორისო გადაზიდვები

შპს ბიდიეს ლოჯისტიკის ატიურად არის ჩართული საერთაშორისო გადაზიდვებში. კერძოდ ჩვენი კომპანია ანხორციელბს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან საქართველოში იმპორტს და ასევე ექსპორტს. კომპანიის პრიორიტული მიმართულება სახმელეთო გადაზიდვები, რომელშიც თავის მომხარებელს სთავაზობს კონკურეტულ ფასებს და მაღალ პროფესიულ მომსახურებას.

“ჩვენი კომპანია ყოველთვის იღებს ისეთ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებას, რომელიც დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნას.”
ბესიკ შუბითიძე

საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნდაია ნაკრები ტვირთების იმპორტი, რომლის განხოციელებაც თავის მხრივ თავის სირთუეელებთან არის დაკავშირებული, თუმცა ჩვენი კომპანიის აღნიშნული ტრანსპორტირების განხოციელება კეთდება მარტივად. სიმარტივე განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ ჩვენ კომპანიას გააჩნია საწყობები ევროპის თითქმის ყველა საკვანძო ქვეყანაში, სადაც ახდენს ნაკრები ტვირთების შეგორებას და შემდომ უკვე სრული მანქანით ჩამოტანას.

შპს ბიდიეს ლოჯისტკს ასევე მსილოფლიოს მაშტაბით ყავს 500 მდე სანდო პარტნიორი, რომელთა მეშვეობითაც შუძლია განახოცილელოს სამელეთო/საღვაო გადაზიდვებს ევროპა, შუა აზიისა და დსთ-ს ქვეყნებში. აქტიურად ვმუშაობთ საზღვაო გადაზიდვებზე აზიის, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაზე.

ჩვენი კომპანიის სპეციალური სერვისები

  • არაგარიტული ტვირთის ტრანსპორტირება:

ტვირთვები რომლებიც არ ჯდება სტანდარტულ პარამეტრებში ან ესაჭიროება მაღალი ტვირთამწეობის სატრანსპორტო საშუალება.

  • ცხოველების ტრანსპორტირება:

წვრილფეხა და მსხვილფეხა ცხოველების ტრანსპორიტებას ვანხორციელებთ როგორც სამელეთო, ისე საჰაერო გზით.

  • თხევადი ტვირთის ტრანსპორტირება:

სპეციალური ავზის მქონე სატრანსპორტო საშუალებებით ვანხორციელებთ ისეთი ტვირთების ტრანსპორტირებას, როგორებიც არის ნავთობი, სასმელი, კონცეტრატები და ა.შ.

ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს რომელიც მორგებებული იქნება თქვენ მოთხოვნებს

იმისათვის, რომ ტვირთის ტრანსპორტირება განხოციელდეს შეუფერხავად დამატებითი ხარჯების გარეშე, ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც უზრუვლეყოფენ თქვენი ტვირთის უსაფრთხოდ და დროულად ჩამოტანას.

  • ტვირთის გაცილება.
  • კრანის მომსახურეობა.
  • ტვირთის ჩარტვირთვა/დამაგრების მომსახურეობა.
  • ექსპორტი/რეექსპორტის საბუთების დამზადება.
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked