ტვირთის დაზღვევა
შპს ბიდიეს ლოჯისტიკს გააჩნია მესამე პირის მიმართ პასუხისმგებლობის დაზღვევა, რომელიც ფარავს ტვირთის ტრანსპორტირებისას დამდგარ ზარალს, რომელიც გამოწვეულია მესამე პირის ზემოქმედებით.